ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੈਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਲੜਦਾ,
ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਂ ਮੋਢਾ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ.
Share