ਸੈਣੀ ਇਨੰਾ ਵੀ ਨਾ ਹੱਸ ਕਿ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਦੇਵੇਂਂ,
ਵੇਖ ਗੁਆਂਡੀ ਹਸਦਾ ਲੋਕੀਂ ਸੜਦੇ ਨੇ.

Share