ਸ਼ੇਅਰ—-ਸੌਂਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਦੇ,
ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਤਲ ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾ ਦਾ.

Share