ਸ਼ੇਅਰ—ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਗਮ, ਕਹਾਂ ਕਿਸਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਫ਼ਾ ਐ ਦੋਸਤੋ.

Share