ਸ਼ੇਅਰ—ਕਿਧਰੇ ਚੁੰਮ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਉਸ ਬੇਵਫਾ ਦੀ ਪੈੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਮਿਟਾ ਗਏ.

Share