Daily Archives: October 2, 2015

  • ਸ਼ੇਅਰ—ਉਮਰ  ਭਰ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਗਮ, ਕਹਾਂ ਕਿਸਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ..


  • ਸ਼ੇਅਰ—ਕਿਧਰੇ ਚੁੰਮ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਉਸ ਬੇਵਫਾ ਦੀ ਪੈੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ..