ਸ਼ੇਅਰ—ਕਿਧਰੇ ਚੁੰਮ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਉਸ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦੀ ਪੈੜ ਨੂੰ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਂਨ ਤੱਕ ਮਿਟਾ ਗਏ.

Share