ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਤੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇਵਫ਼ਾ ਦੀ ਯਾਦ, ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ

Share