ਸ਼ੇਅਰ. ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿਚ ‘ਸੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਗਮ ਖਾਵੇ. ਹੁਸਨ ਪਰੋਹਣਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਦਾ ਵਾਂਗ ਮੋਮ ਢਲ ਜਾਵੇ.

Share