ਸ਼ੇਅਰ: ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦਾ ਜਖਮ ਭਰਦਾ ਨਹੀ, ਗਮ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਝੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀ,

Share