ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ ਵਫਾ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ.

ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ ਵਫਾ,
ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਨੇ  ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ.

Share