ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

6658aman
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਪਾਕਿ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
Share