ਗ਼ਜ਼ਲ… ਪਰਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਠਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।ਜ਼ਲਵਾ ਜ਼ਰਾ,ਦਿਖਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।

ਪਰਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਠਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।ਜ਼ਲਵਾ ਜ਼ਰਾ,ਦਿਖਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਮੈਖ਼ਾਨਾ ਨੈਣਾਂ, ਦਾ ਸਾਕੀ,ਸਾਡੇ ਨਾਮ, ਲਗਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਦਰ ਤੇਰੇ, ਦਰਵੇਸ਼ ਖੜੇ ਨੇ,ਖੈਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਪਰਦਾ ਜ਼ਰਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ,ਖੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾ ਦੇ ਸਾਕੀ।
ਸੁਰਖ ਹੋਠਾਂ ਦਾ,ਜਾਮ ਪਿਆਲਾ,ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ,ਛੁਹਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ,ਉਠਦੇ ਉਠਦੇ,ਰਾਤ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਬਿਤਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ, ਪਿਆਸੇ ਫਿਰਦੇ,ਅੱਜ ਪਿਆਸ, ਬੁਝਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਹੁਣੇ ਆਏ,ਤੇ ਤੁਰ ਚਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾ ਵੇ ਸਾਕੀ।
ਸੁਖ ਕੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ,ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ,ਪਰਵਾਨੇ ਜਿਹੜੀ, ਜਲਾਵੇ ਸਾਕੀ।

Share