ਕਵਿਤਾ…… ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ’.

ਕਵਿਤਾ……
‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ’.
ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ,ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਨਾਲ ਮੰਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਫੋਕਿਆਂ ਨਾਹਰਿਆਂ,ਵਾਹਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ,ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਖਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਹਾਂ ਤੌਂ ਜੋ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ,ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ,ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ,ਮੁੱਢ ਤੌ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾਂ ਮੁੜ ਕੇ,ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਖਾ ਲੱਚਰ ਗੀਤ,ਨੰਗੇਜ਼ ਟੀ.ਵੀ.ਤੇ,ਨਾ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਉਤੌ,ਚਿੱਤਰ ਇਹਦਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਸਮਝਕੇ,ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ,ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਹਥੌਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਦਾ,ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ,ਲੜ ਮਰਨਾ ਸਿਖਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮਾਈ ਭਾਗੋ,ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਵਰਗਾ,ਸ਼ਬ ਤੌ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਸ਼ੀਆਂ,ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਣੀ ਨੂੰ,ਹੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜਤਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਡਾਰੀ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਨੂੰ,ਉਦਾਹਰਣ ਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਦੀ ਸੇਧ ਲਈ ‘ਸੈਣੀ’,ਹਰ ਮਹਿਫ਼ਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

Share