ਗ਼ਜ਼ਲ….. ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ, ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ।

ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ, ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ।
ਜਦ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮਂੈ।
ਸੰਗੀ, ਨਾ ਸਾਥੀ,ਨਾ ਹਮਦਰਦ,ਜਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਿਆ,
ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਖ਼ੁਦ ਉਚੇੜਦਾ,ਕਦੇ ਸੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈ.
ਪਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਗਏ,
ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ,ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈ.
ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ,ਰਾਤੀਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,
ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਚੰਦਰੇ,ਯਾਰੋ ਉਨੀਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈ.
ਉਮਰਾਂ ਤੌ ਲੰਮੀਂ,ਜ਼ਖ਼ਮੀਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ,
ਇਸੇ ਲਈ ਯਾਰਾਂ ‘ਚ ‘ਸੈਣੀ’ ਸ਼ਾਇਰ ਸਦੀਦਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ.

Share