ਮਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੌ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆਂ ਰਿਹਾ।

Share