ਸ਼ੇਅਰ—ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਢੂੰਡਿਆ ਜੋ ਜੁਲਮ ਤੌ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤਕ ਨਾਂ ਪਤਾ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ।

Share