ਸ਼ੇਅਰ—-ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਤਲ ਕਹਾ ਕੇ ਸੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ,
ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਬਣਾਇਆ ਦੋਸਤੋ
Share