ਸ਼ੇਅਰ—-ਸ਼ਂਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਕਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਤਲ ਮੇਰੀ ਵਫ਼ਾ ਦਾ.

Share