ਸ਼ੇਅਰ—-ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁਛੀਏ ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ ਵਫ਼ਾ,
ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਫ਼ਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ.

Share