ਸ਼ੇਅਰ—ਉਮਰ  ਭਰ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਫ਼ਾ ਦੇ ਗਮ,
ਕਹਾਂ ਕਿਸਤਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਫ਼ਾ ਐ ਦੋਸਤੋ.

Share