ਸ਼ੇਅਰ: ਗਮ ਤਾਂ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਯਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਜਿਸ ਦੀ ਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ.

 

 

Share