ਸ਼ੇਅਰ

ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਲ ਦਾ ਜਖਮ ਭਰਦਾ ਨਹੀ,
ਗਮ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਝੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀ.

Share