ਸੈਣੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਂਨੇ ਖੂਦਾ ਦੋਸਤੋ

ਸੈਣੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਂਨੇ ਖੂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਤਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਏਥੇ ਖੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੇ.

Share